ReadyPlanet.com
dot dot
พิษภัยในอาหาร article

พิษภัยในอาหาร

กองสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

                   ที่มาของพิษภัยในอาหาร

พิษภัยในอาหาร มีสาเหตุจากการปนเปื้อนของเชื้อโรค สารเจือปน และสารเคมีที่เป็นอันตราย อันเนื่องจากการปรุง - ประกอบอาหาร ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ และการนำเอาเทคนิควิธีการ รวมทั้งสารเคมีต่างๆ มาช่วยในขบวนการผลิต ปรุง ประกอบอาหาร โดยไม่คำนึงถึงอันตราย ที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้บริโภค

พิษภัยในอาหาร แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ

 1. จากเชื้อจุลินทรีย์ และพยาธิชนิดต่างๆ
 2. จากพิษของเชื้อจุลินทรีย์
 3. จากสารพิษในอาหารตามธรรมชาติ
 4. จากสารเคมีที่เป็นอันตราย

เชื้อจุลินทรีย์ และพยาธิ


สาเหตุ

โรคที่มีสาเหตุจากเชื้อจุลินทรีย์และพยาธิ จัดเป็นโรคประเภทโรคที่ติดต่อได้ คือ เมื่อเกิดขึ้นกับคนๆ หนึ่ง หรือกลุ่มหนึ่ง แล้วสามารถแพร่กระจายโรคไปสู่ผู้อื่นได้ โรคเหล่านี้มีสาเหตุมาจาก

 1. บักเตรี โรคที่เกิดจากบักเตรีที่ปนเปื้อนในอาหาร และน้ำดื่มที่สำคัญ ได้แก่ อหิวาตกโรค บิด ไทฟอยด์ คอตีบ วัณโรค เป็นต้น
 2. ไวรัส โรคที่เกิดจากไวรัสที่ปนเปื้อนในอาหาร และน้ำดื่มที่สำคัญ ได้แก่ โรคไขสันหลังอักเสบ โรคตับอักเสบ คางทูม เป็นต้น
 3. พยาธิ โรคที่เกิดจากพยาธิที่ปนเปื้อนในอาหาร ได้แก่ โรคพยาธิแส้ม้า โรคพยาธิตัวจี๊ด โรคพยาธิใบไม้ในตับ เป็นต้น

การป้องกัน

โรคที่เกิดเชื้อจุลินทรีย์ มักเกิดจากบริโภคอาหาร ที่ไม่สะอาด ปรุง ประกอบ ไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น ปรุงแบบสุกๆ ดิบๆ การป้องกันทำได้ โดย การเลือกบริโภคแต่อาหารที่สะอาด ปลอดภัย ปรุงประกอบจากสถานที่จำหน่ายอาหารที่ได้มาตรฐาน และปรุงสุกเสมอเท่านั้น


พิษจากเชื้อจุลินทรีย์


พิษจากบักเตรี

สาเหตุ

เกิดจากเชื้อบักเตรี ที่เข้าไปปนเปื้อนในอาหาร มีการเจริญเติบโตในอุณหภูมิ และความชื้นที่เหมาะสม มีการสร้างสารพิษที่เป็นอันตรายขึ้นมา โรคที่เกิดจากสารพิษของบักเตรีที่สำคัญ ได้แก่

 1. พิษจากเชื้อสแตฟฟีโลคอคคัส เชื้อนี้มักพบได้ตามแผล ฝี หนอง เสมหะ เมื่อปนเปื้อนในอาหาร จะเพิ่มจำนวน แล้วสร้างสารพิษชนิดที่ทนต่อความร้อนได้ ผู้ป่วยจะมีอาการคลื่นไส้รุนแรง อาเจียน ปวดบิดในท้อง ถ่ายเป็นน้ำ

  การป้องกัน

  1. ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำ และสบู่ทุกครั้งก่อนปรุง เตรียมอาหาร และหลังจากใช้ห้องส้วม
  2. ไม่ใช้มือคลุกเคล้าหยิบจับ หรือชิมอาหาร
  3. กรณีที่มือเป็นแผล ต้องปิดพลาสเตอร์ให้เรียบร้อย
 2. พิษจากเชื้อคลอสติเดียม โบทูลินั่ม เชื้อนี้มักพบในอาหารกระป๋อง ที่บรรจุไม่ถูกสุขลักษณะ เชื้อนี้จะเจริญเติบโตได้ดีในที่ไม่มีอากาศ และมีการสร้างสารพิษที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ทำให้ถึงตายได้ แต่สารพิษนี้ไม่ทนต่อความร้อน

  การป้องกัน

  1. เลือกบริโภคอาหารกระป๋องที่ได้มาตรฐาน สังเกตลักษณะกระป๋อง ฉลาก และวันหมดอายุ
  2. อาหารกระป๋องประเภทเนื้อสัตว์ ต้องนำมาอุ่นให้เดือดนาน 15 นาที ก่อนบริโภคทุกครั้ง

พิษจากเชื้อรา

สาเหตุ

เกิดจากเชื้อรา พวกราดำเจริญเติบโตในอาหารแห้ง ที่เก็บไม่ถูกสุขลักษณะ จนเชื้อรานั้นสร้างสารพิษที่เรียกว่า "อะฟลาท็อกซิน" ที่ทนต่อความร้อนถึง 260 องศาเซลเซียส ไม่สามารถทำลายด้ายความร้อน จากการหุงต้มธรรมดาได้ สารพิษชนิดนี้ เมื่อถูกสร้างขึ้นมาจะกระจายไป ทั้งชิ้นของอาหาร แม้ว่าจะตัดส่วนที่ราขึ้นไปแล้ว

อันตรายที่พบ

 1. ลักษณะเฉียบพลัน ได้รับเข้าไปในปริมาณมาก เป็นไข้ โคม่า ชัก หายใจลำบาก ตับ ไต ถูกทำลาย หัวใจ และสมองบวม และอาจจะถึงตายได้ในเด็กเล็ก
 2. ลักษณะเรื้อรัง ได้รับเข้าไปในปริมาณน้อย แต่บ่อยครั้ง จะมีการสะสมสารพิษในตับ จนอาจจะเกิดเป็นโรคมะเร็งในตับได้

การป้องกัน

 1. อาหารแห้ง ต้องเลือกซื้ที่อยู่ในสภาพใหม่ ไม่แตกหัก ไม่ขึ้นรา
 2. อาหารแห้ง ชิ้นใดที่ขึ้นราต้องตัดทิ้ง ห้ามน้ำมาบริโภค

พิษในอาหารตามธรรมชาติ


สาเหตุ

โดยธรรมชาติแล้ว พืชและสัตว์บางชนิดจะมีพิษอยู่ในตัวของมันเอง หรือมีพิษจากการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ หรือจากอาหารที่มันกินเข้าไป ทำให้เกิดเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ โรคที่เกิดจากพิษของพืชและสัตว์ ตามธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่

พิษจากพืชตามธรรมชาติ

 1. เห็ดพิษ มักเกิดจากสารพิษในเห็ดป่า ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น เห็นหลังเขียว เห็ดไข่ห่าน เห็ดเมา เป็นต้น ซึ่งผู้บริโภคเก็บมาบริโภค โดยเข้าใจว่า เป็นเห็ดที่บริโภคได้

  ผู้ป่วยจะมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรง กระหายน้ำมาก คลื่นไส้อาเจียน อุจจาระร่วงมีเลือดปน บางชนิดรุนแรงจนถึงตายได้

 2. กลอยเป็นพิษ เกิดจากการบริโภคกลอย โดยไม่กำจัดสารพิษที่มีอยู่ในกลอยตามธรรมชาติออก ผู้ป่วยจะมีอาการใจสั่น วิงเวียน คลื่นไส้ อาเจียน ตาพร่า ชีพจรเบา ตัวเย็น และเป็นลม

พิษจากสัตว์ตามธรรมชาติ

 1. ปลาปักเป้า เป็นสัตว์ที่มีสารพิษอยู่ในตัวรังไข่ หนัง กระเพาะ และลำไส้ของมัน การบริโภคเข้าไป จะมีอาการชา และคันริมฝีปาก ลิ้น ปลายนิ้วกระตุก ระคายในลำคอ ปวดท้อง อ่อนเพลีย ชีพจรเต้นเบา และตายได้
 2. คางคก เป็นสัตว์ที่มีสารพิษ มีลักษณะเป็นน้ำบาง อยู่ในต่อมใต้ผิวหนัง หากบริโภคเข้าไป จะเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ง่วงเหงาหาวนอน ชักกระตุก ประสาทหลอม และตายได้

การป้องกัน

 1. หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารประเภทพืช และสัตว์ที่เป็นพิษตามธรรมชาติ เช่น ไม่บริโภคเห็ดป่า เพราะจะเสี่ยงต่อการบริโภคเห็ดพิษ
 2. รู้จักวิธีการเลือกซื้ออาหารสด ที่ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร สด สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

พิษจากสารเคมี


สาเหตุ

สารเคมีปนเปื้อนในอาหาร เกิดได้จากการปนเปื้อนโดยเหตุบังเอิฯ หรือจากสิ่งแวดล้อม และการจงใจนำสารเคมี มาใช้ในขบวนการผลิตอาหาร ทำให้สารเคมีที่ปนเปื้อนเกิดการสัสม จนเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย ของผู้บริโภคได้ โรคที่เกิดจากสารเคมีที่เป็นพิษที่สำคัญ ได้แก่

 1. พิษจากสารตะกั่ว มีการปนเปื้อนจากสารตะกั่ว ที่เป็นสารเคลือบภาชนะ หมึกพิมพ์ สีย้อมผ้า ทำให้เกิดการสะสมในร่างกาย มีอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร โลหิตจาง มีอาการทางประสาท สมองบวม ข้อมือข้อเท้าตก เป็นอัมพาตได้
 2. พิษจากสารหนู มักพบการปนเปื้อนในอาหาร จากสิ่งแวดล้อมโดนตกค้างในพืช ผัก ผลไม้ และน้ำดื่ม ทำให้มีอาการอ่อนเพลีย ไม่มีแรง คลื่นไส้ อาเจียน มีจุดดำขึ้นตามผิวหนัง จนอาจเกิดเป็นมะเร็งได้
 3. พิษจากสารปรุงแต่ง เป็นสารเคมีที่ได้จากการสังเคราห์ และถูกนำมาผสมใส่ในอาหาร โดยความตั้งใจของมนุษย์ เพื่อปรับปรุงรส กลิ่น สี ให้ดูเหมาะสม และป้องกันการบูดเน่าด้วย สารปรุงแต่งอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
  1. สารเคมีที่ห้าใส่ในอาหาร เช่น สารบอแรกซ์ ที่ใช้เป็นสารทำให้อาหารกรุบกรอบ หรือสารแต่งสีประเภทสีย้อมผ้า หรือสารฟอร์มาลินที่มีการนำมาใช้ ทำให้อาหารดูสด เป็นต้น
  2. สารเคมีที่อนุญาตให้ใช้ แต่นำมาใช้ในปริมาณที่มากเกินไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ เช่น การใส่สารหอกขาว ใส่ถั่วงอก หรือการใช้สีผสมอาหารใส่ในอาหารบางประเภท ที่ห้ามใส่สีทุกชนิด

การป้องกัน

ต้องรู้จักเลือดใช้สารเคมีที่ได้รับอนุญาต โดยสังเกตฉลากและใช้ในปริมาณที่เหมาะสมเท่านั้น
ข่าวสุขภาพ น่ารู้

โรคภูมิแพ้คืออะไร article
มหัศจรรย์จากพืชสีเขียวกับการล้างพิษ..!! article
รวมภาพเชื้อโรคต่างๆที่น่ารู้4 article
รวมภาพเชื้อโรคต่างๆที่น่ารู้3 article
รวมภาพเชื้อโรคต่างๆที่น่ารู้ 2 article
รวมภาพเชื้อโรคต่างๆที่น่ารู้ article
เชื้อราเจ้าปัญหา..!! article
โรคผิวหนังอักเสบ (Eczema หรือ Dermatitis) article
โรคผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ (Atopic Dermatitis) article
สิ่งที่ร่างกายต้องการ article
MENU article
โลหิตจาง เป็นภาวะอย่างหนึ่งไม่ใช่โรคโดยตรง..!! article
มลพิษสิ่งแวดล้อม..ถึงตายได้..!! article
สมุนไพรจัดการกับความเครียด article
น้ำผักและผลไม้ article
10 ข้อแนะนำ ป้องกันมะเร็ง article
โรคภูมิแพ้ที่เกิดจากอาหาร article
5 วิธีง่าย ๆ ในการลดความอ้วน article
อาหารกับภูมิต้านทาน.. article
ตัวไรฝุ่นสาเหตุของโรคภูมิแพ้ article
แฉสุขภาพแพทย์ไทย "อมโรค" จนน่าห่วง article
โรคภูมิแพ้ในเด็ก..!! article
รู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคภูมิแพ้ article
กิน...อยู่ ให้ดี ... มีอายุยืน article
เตือนผู้บริโภคระวังภัยจากฟอร์มาลินในอาหาร articledot
ผลิตภัณฑ์ OZONIC
dot
bulletPRODUCT / โอโซน
bulletเครื่องฟอกอากาศ Model E-910 (ขนาด 500 CFM)
bulletเครื่องฟอกอากาศ Model E-910s (ขนาด 500 CFM)
bulletเครื่องฟอกอากาศ Model E-906
bulletเครื่องฟอกอากาศ Model E-908
bulletเครื่องฟอกอากาศรุ่นตั้งพื้น Model:0-909
bulletเครื่องผลิตโอโซน Model: Sunny
bulletเครื่องผลิตโอโซน Model: Best
bulletเครื่องผลิตโอโซน Model: Favour
bulletเครื่องผลิตโอโซน Model: Fresh
bulletเครื่องผลิตโอโซน อุตสาหกรรม Model:0-925
bulletโอโซน
dot
เว็บไซด์แนะนำ
dot
dot
สุขภาพดี ด้วย โอโซน
dot
bulletคุณสมบัติของ โอโซน
bulletประโยชน์ของ โอโซน
bulletผลวิจัยเกี่ยวกับโอโซน
bulletการรักษาด้วย โอโซน
bulletการใช้โอโซนในน้ำดื่ม
bulletห้องปัญหาโรคช่องปาก
bulletห้องโรคกระดูก
bulletห้องลดความอ้วน
bulletเครื่องมือคำนวณสุขภาพ
dot
ทดสอบด้วยตัวคุณเอง
dot
bulletประเมินความเครียดด้วยตัวเอง
bulletตรวจสอบไขมันในร่างกาย
bulletทดสอบตาบอดสี
bulletการห้ามเลือด
bulletป้องกันภูมิแพ้
bulletตรวจสภาพอากาศวันนี้
bulletดูดวงวันนี้
bulletสายสัญญาบารมี
bulletคอลโซลลายไม้ ลายไม้
dot
รู้ไว้..ไกลโรค
dot
bulletกิน...อยู่ ให้ดี ... มีอายุยืน
bulletกินอย่างไร ปลอดภัยโรคและสารพิษ
bulletกินพอดี ไม่มีอ้วน
bulletกินตามวัย ห่างไกลโรค
bulletออกกำลังกายอย่างไร เพื่อให้หัวใจแข็งแรง
bulletกินอาหารอย่างไร ให้ปลอดภัยจากโรคระบบทางเดินอาหาร?
dot
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
dot
bulletผลไม้ไทยได้ประโยชน์
bulletผักไม้ . . . และ ใบหญ้า
bulletล้างผักสด ลดสารพิษ


ป้าย ป้ายโฆษณา
โอโซน เครื่องฟอกอากาศ /สุขภาพ เครื่องโอโซน
โอโซนเพื่อสุขภาพ


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท โอโซนิค กรุ๊ป จำกัด 58/27-28 หมู่ แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม.10160 โทร.02-4444001 (อัตโนมัติ) 082-4444001 ,089-4488750 http://www.ozoneplaza.com http://www.ozonicinter.com http://www.ozonic.co.th http://www.ozonic.co.th e-mail: ozonicinter@hotmail.com tanakorn_oz@hotmail.com